Letra de White Tiger
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days

I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
So far like
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days

I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
So far He made it like
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days

I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
So far He made it like
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days

I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
So far He made it like
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days

I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
I ask the God of these safety up
So far He made it like
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days
Ow, white, white tiger
Ow, bright, blow those days