Izzy Bizu

White Tiger
Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up So far like Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up So far He made it like Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up Letras de cancionesSo far He made it like Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up So far He made it like Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up I ask the God of these safety up So far He made it like Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days Ow, white, white tiger Ow, bright, blow those days From Letras Mania