Letra de
ùí, áòôø åúëìú
çì÷ú ùìåí éùðä.
ðåîé ôøç ðåîé,
ðåîé éìãä ÷èðä.

àú äçééí ì÷çå ìê,
äå, îìçîåú ÷ãåùåú.
îìàëéí áëå ìê,
áòéðééí éáùåú.

àú çéåëê, úéðå÷ú,
÷áøå áàãîä.
àéê öåîç ù÷è,
îúåê äîäåîä?

îé ùìçõ òì äã÷,
ãí áìáå îëúéí.
áîìçîåú òì öã÷,
âí éìãéí îúéí.

àú äçééí ì÷çå ìê,
äå, îìçîåú ÷ãåùåú.
îìàëéí áëå ìê,
áòéðééí éáùåú.

åçìåîê áøåç
çøåæ áîðâéðä.
ðåîé ôøç ðåîé,
ðåîé éìãä ÷èðä.