éäåãä ôåìé÷ø


ùí, áòôø åúëìú çì÷ú ùìåí éùðä. ðåîé ôøç ðåîé, ðåîé éìãä ÷èðä. àú äçééí ì÷çå ìê, äå, îìçîåú ÷ãåùåú. îìàëéí áëå ìê, áòéðééí éáùåú. àú çéåëê, úéðå÷ú, ÷áøå áàãîä. àéê öåîç ù÷è, îúåê äîäåîä? îé ùìçõ òì äã÷, ãí áìáå îëúéí. áîìçîåú òì öã÷, âí éìãéí îúéí. àú äçééí ì÷çå ìê, äå, îìçîåú ÷ãåùåú. îìàëéí áëå ìê, áòéðééí éáùåú. åçìåîê áøåç çøåæ áîðâéðä. ðåîé ôøç ðåîé, ðåîé éìãä ÷èðä. From Letras Mania