Letra de Wey U
For-get-a-ba-day, for-get-a-ba-day
Shun-day-un-dow, shun day-un-dow
For-get-a-ba-day, for-get-a-ba-day
Shun-day-un-dow, shun day-un-dow

Shoo-be-da-bay-ow-u-dow
Bop-bow-ba-dow
Zhoo-be-da-bay-ow-u-dow
Bop-bow-ba-dow
Zhoo-be-da-bay-ow-u-dow
Bop-bow-ba-dow
Zhoo-be-da-bay-ow-u-dow
Peow, peow, peow

Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow (sha-sha)
We-ay-u-chow
We-ay-u-chow
Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow sha-ba-da-da

For-get-a-ba-day, for-get-a-ba-day
Shun-day-un-dow, shun day-un-dow
For-get-a-ba-day, for-get-a-ba-day
Shun-day-un-dow, shun day-un-dow

Shoo-be-da-bay-ow-u-dow
Bop-bow-ba-dow
Zhoo-be-da-bay-ow-u-dow
Bop-bow-ba-dow
Zhoo-be-da-bay-ow-u-dow
Bop-bow-ba-dow
Zhoo-be-da-bay-ow-u-dow
Peow, peow, peow

Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow (sha-sha)
We-ay-u-chow
We-ay-u-chow
Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow sha-ba-da-da

For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba

For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba
For-get-a-ba-ba-ba

Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow (sha-sha)
We-ay-u-chow
We-ay-u-chow
Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow sha-ba-da-da

Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow (sha-sha)
We-ay-u-chow
We-ay-u-chow
Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow sha-ba-da-da

Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow (sha-sha)
We-ay-u-chow
We-ay-u-chow
Wey-u-chow (sha-sha)
Wey-u-chow sha-ba-da-da