Letra de Aria Di Scirocco
Rapila sta potta accussi trasi pocu d'aria
Passa stu ventu naria rivoluzionaria
Tra ciauru di zagara e cultura di barocco
Tra u mari l'etna e accupati do scirocco

Na me terra anau pigghiatu
Perennementi ana arubattu
Pigghiatu e pigghiatu e nenti e nenti nana mai tunnatu
De milli ricchezzi nana sempri cunsumatu
Usatu trasquratu e poi nana salutatu
E dimmi si ti pari giustu o si ti pari bonu
A trinacria ava aviri a so liggi e u so tronu
U vidi stu suli u vidi stu mari
Lunici cosi ca ca non ti po pigghairi

Rapila sta potta accussi trasi pocu d'aria
Passa stu ventu naria rivoluzionaria
Tra ciauru di zagara e cultura di barocco
Tra u mari l'etna e accupati do scirocco

Quannu na arrivi a fini misi
E passunu sempri chiu misi
E ti fai cunvintu ca c'è sempri chiu crisi
Ca semu scuddati sempri chiu emarginati
Figghi di nitalia da catta sempri chiu abbannunati
E si mi femmu minutu a pinsari non haiu chiu paroli iu di diri
Zoccu tava diri e cosa sava fari
Calunu do nord e volunu sulu conquistari
Stu suli e sta genti beddu tu ta po scuddari

Rapila sta potta accussi trasi pocu d'aria
Passa stu ventu naria rivoluzionaria
Tra ciauru di zagara e cultura di barocco
Tra u mari l'etna e accupati do scirocco

Who they have got everything and more
but we must not surrender to this war
for our culture and our civilization
we are the island of vibration

Rapila sta potta accussi trasi pocu d'aria
Passa stu ventu naria rivoluzionaria
Tra ciauru di zagara e cultura di barocco
Tra u mari l'etna e accupati do scirocco