Letra de Akkiana
A senti a senti comu acchiana
ritmu africanu ca cadenza siciliana
stili e cultura radicata jamaicana
Suli e mari e mari marijuana

Chiddu ca ti cantu na stu mumentu
E propriu chiddu ca iu sentu
Radici e cultura radicati
na stu grandi movimentu
Ca si esprimi ca musica
na stu sentimentu
Do ritmu in levari e u so portamentu
E ci pattu da iniziu simana
E ma fazzu tutta sana
Ascutu di tuttu lu munnu
dall italiana e jamaicana
E mi piaci cu anventa e cu avi a uci strana
E intra di mia pianu pianu
na bella vibrazioni akkiana.
Onore a cu passa sempri
notti e ghionnu sulu sta musica
cu scrivi e sona
proponi a genti a so lirica
Ca cunta e canta esponi e comunica
Positività supra a vita e
contru ogni linea politica.

A senti a senti comu acchiana
ritmu africanu ca cadenza siciliana
stili e cultura radicata jamaicana
Suli e mari e mari marijuana

Pozzu iri veloci veloci
non ci capisci nenti u sai
Pozzu iri lentu ma chinu di vibes
Pozzu cantari di chiddu ca mi piaci
E pozzu sparrari de cosi
di cui iu non haiu chiu paci
E sugnu rilassatu e sempri cuntentu
Si c'è u reggae tu u sai
ca è u me unicu mumentu
Ganja amici rispettu
è chiddu ca iu sentu
E si putissi puttassi macari
u reggae do commentu
Picchi a musica ti cangia
a vita e ti fa vulari
Ti fa nesciri do ghettu
e ti fa sugnari
lottari di cangiari comu vanu
i cosi e di ribbellari
Contru tutti pari sti scassapagghiari
È sugnu stancu di vidilli
che machini blu e che gorilla
Iu vogghiu presidenti
Ca ariala sensemilla
Ca sa blocca da confenza
e non sarricupigghia
E piffauri allura a
bancali abbiatimmilla.

A senti a senti comu acchiana
ritmu africanu ca cadenza siciliana
stili e cultura radicata jamaicana
Suli e mari e mari marijuana