Letra de Hit U
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Real women do, you want me to just hit you?
Hit you, hit you, hit you, hit you
Hit, hit, hit, hit, hit, hit

Hit it, hit it, hit it, hit it, hit it
Got it, got to turn it off
Got it, got to turn it off
Real women do