Letra de Kwazwai
The relatives of a man have gone to his family with heavy hearts.
They are there to explain that he is missing and they want the family's help to try and find him.
He went to the city in search of work and never returned.
His wife and children miss him.

Kwazwai mai, kwazwai baba
Kaziwa mkoma, ne'we handzvadzi
Tauya pano nenhau yekuda hama yedu (x2)
Akaenda achida kunosevenza
Akasiya mukadzi navana vake
Ahana kumbonyora netsamba
Atizivi kuti wanyurepi
Oneka
Simuka mose tifambefambe
Titsvage hama yedu (x2)

Akaenda achida kunosevenza
Akasiya mukadzi navana vake
Ahana kumbonyora netsamba
Atizivi kuti wanyurepi
Oneka, oneka iwe murame unodiwa kumusha
Uya uzoona vana vako