Letra de Avi
Shanim nirkamti b?tzilcha G?dela b?tzel ahavatcha Tamid nisharti hayalda shelcha Atah kivantah et nafshi Gam mimerchak b?chush shishi Ripadetah oti b?otzmatcha CHORUS Avi, Avi atah l?neztach b?lvavi Avi, Avi ani pora?at et chovi Avi, Avi... Ratziti l?havi l?cha et mah shelo hispakti K?shehayiti l?tzedcha Ratzitah shelo epaga Ach gam hayom, ani shoga Yatzartah misvivi chomat magen Yadcha me?al roshi overet Harbey mimcha ani zocheret Achshav kasheh lichyot im mahshe?ain CHORUS Bagarti ach nisharti loh Shvirah v?lo mugenet Yadati shetamid etzloh Uchal limtzoh mishenet B?toch d?mutcha tzamchah d?muti Sha?alti, ve?anitah B?tov b?rah otef oti Ani mah shekivitah Avi, Avi atah l?neztach b?lvavi Avi, Avi ani pora?at et chovi Avi shebashamayim yoshev b?zichroni Avi shebashamayim, hu kol masheani Avi, Avi... Ratziti l?havi l?cha et mah shelo hispakti K?shehayiti l?tzidcha K?shehayiti l?tzidcha Avi Avi...