Letra de Muddy Cult
PRAY, SICK, DIE
PRAY, SICK, DIE
PRAY, SICK, DIE
PRAY, SICK, DIE

Ima kimi kure ira tomeru
Jitta somu okaeru tsumitou
Suku mono meru teru hira mou
Mimi kono koro yumi tomare

Kumomo hitori te no shisa sekasete kayate kuru wo hana kitai
Naka hitori ni tenoberu zenbu kikaru ari mono

Saa kimito ONKERO kimi ga ari dekiru mono terukara
Saa mae nito ONKERO suki me moto te kara kara kou
[Kono ni yume wo mo hajimaru
Subete yukou teru hi MARIA]

so..believe me..believe me..believe me..lick me
I'll relieve you..relieve you..relieve you..rape you
I'll fuck you 2 fuck you 3 fuck you cut you
Die..4 fuck you 5 fuck you 6 fuck you suck you

Kare kurenai ni somareta
Kisai no karada to koe
Mo sai sou
Kuri kaesu kodo kusareta

PRAY, SICK, DIE
PRAY, SICK, DIE
PRAY, SICK, DIE
PRAY, SICK, DIE

Yura yura yura yura kimeru
Gisai gisai yure kagoreru kara
Yami kure mesu no kezu no ichiru
Kami naru koyo iri no keyou

Kare kurenai ni somareta
Kisai no karada to koe
Mo nai sou
Kuri kaesu kodo obore
Kakareta kimi yo hitori ni
Koko eru modore wo itai
Kurikaesu kagi keyo

Namae kazamareta
Miseru no...miseru no kou
Tsumae yoromareta
Kagai wa ka kono ore no