Letra de Draculea
Li odnoces oilgif ennev ofamaihc alucard, ehc acifingis oilgif led ogard
Am ni onemur al alorap card e encha ominonis id olovaid
E eliciffid erasnep euqnud emoc nu epicnurp, ehc avenetrappa alla
enidrO led ogarD, otareihcs idnuiq noc li apap e alla aselho
E ofangepmi allen attol ortnoc aisere'l ó ortnoc orepmi'l onamotto
is essetop eramaihc alucarD... orevvo... oilgif led olovaid...
ilge esiccu allen aus ativ acric alimotnec enosrep itnenetrappa
a inoigiler esrevid... ihc are euqnud dalV sepeT? Li ogard ehc
avaiggenni li emon id oid o li oinomed??
Live to kill - kill to live
Live to kill - kill to live
Suckin' your blood
Drinkin' your blood