Letra de Comme Fosse 'na Magia
Comm fosse 'na magia
tu accumpar a casa mì
e me tieni cumpagnì
iesc rè fotografì
a rint e regal mì
ma è n'immagine virtuale
prendi corpo e forma e vieni verso me
e ì già more a te verè

Pare ca stai cà
mentre chiur stà port e te vutt rint e bracc'
cà vicino a me stasera
sent addor 'e te
chell essenz ca m'annammurat ca nun agg cchiù truvat
vec sul a te
vec a luc e chist uocchie e rimang abbagliat
sent e me sfiorà stasera
ch' sensualità
mentre cade nterr stù vestit nient' chiù vogl ra vit

Comm fosse 'na magia
iesc a rint a biancheri
da n'inchiostr e nà poesì
i me mbriac e nostalgì
viagg rint a fantasì
facc ammor cò pensier
è na ser tragi-comic pe me
ca sò pazz senz e te

Pare ca stai cà
mentre chiur stà port e te vutt rint e bracc'
cà vicino a me stasera
sent addor 'e te
chell essenz ca m'annammurat ca nun agg cchiù truvat
vec sul a te
vec a luc e chist uocchie e rimang abbagliat
sent e me sfiorà stasera
ch' sensualità
mentre cade nterr stù vestit nient' chiù vogl ra vit

Bell stù fantasm a form e nuvol sì tu
vien stò aspettann ca me vas
chi vò ben assaie ten chius rint ò cor
semp nà speranz e ì ce crer ca rituorn e m' faie viver...

(Grazie a Domenico per questo testo)