Myšlenky Krvelaèné, I Jiné Potøebnosti Všeliké, Pro Zdárný Prùbìh Bitvy Výhodné Letra

Maniac Butcher

Invaze

Letra de Myšlenky Krvelaèné, I Jiné Potøebnosti Všeliké, Pro Zdárný Prùbìh Bitvy Výhodné
Však osudu jest tøeba napomoci
Veènosti i slávì vstøíc vyjiti
Strach, jenž pøítìží by mohl býti
Nutno v mozku otupiti

Duch zvíøete v své mysli probuditi
V šelmu krvelaènou se pøevtìliti
Na vøavu bitvy z nejlítìjších
Svìdomitì se takto pøipraviti

Neb již záhy noc bezmìsíènou
Pøeruší pomsty požár oèistný
Plameny sžíravé až do oblak
Mìsíc i Slunce samé zastíní !!