Bídná Smrt Neslavná Èi Sláva Nesmrtelná, Volba To Jest Veskrze Jednoznaèná Letra

Maniac Butcher

Invaze

Letra de Bídná Smrt Neslavná Èi Sláva Nesmrtelná, Volba To Jest Veskrze Jednoznaèná
Pod kopyty koòùch vítìzùch
Být zašlapán v prach bitevní
Èi hlav nepøátel využít
Pro hry rùzné sportovní

Osud svùj následující
Zvol v minutì nastávající
Staò se dravcem nebo koøistí
Zabij nebo chcípni

Sláva a èest vítìzùm
Smrt i hanba poraženým
Se štítem èi na štítì...?
Volba má jest jednoznaèná !!