Žíznìní Po Krvi, Však Všeobecnì Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné Letra

Maniac Butcher

Cerná Krev

Letra de Žíznìní Po Krvi, Však Všeobecnì Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné
Krev není nutnou potravou
Pro žaludek Mj žádoucí
Pøesto žízním po ní velice
Však z pohnutek ryze duševních

Krev - to kapalina vìru podivná
Pro život lidí zøejmì nezbytná
Proè Mnì Má vlastní ale nestaèí
To záhadou jest z nejtajemnìjších

Chci vidìti proudem técti
Nekoneèný potok krve
Mocnými doušky hltavì z nìj sáti
Chci více, více èerstvé krve !!