Šílený +ezník, Rovnìž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém Letra

Maniac Butcher

Cerná Krev

Letra de Šílený +ezník, Rovnìž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém
Šíleným +ezníkem Mì nazývaj
Což k pravdì nemá daleko
Hravì tì o tom pøesvìdèím
Okusíš-li jen zlomek hnìvu Mého

Pocítíš ostøí Mojí sekery
Chlad kalené oceli
Teplo vlastní krve
Jedineèný pocit smrti

Mou nenávist tím ukojíš
A zlobu na èas zaženeš
Snad i krutost otupíš - však
Žíznì po krvi Mì nikdy nezbavíš