Letra de Havah Nagila
Havah nagilah
Havah nagilah
Havah nagilah venismechah
(Repeat once)

Havah neranenah
Havah neranenah
Havah neranenah venismechah
(Repeat once)

Uru, uru achim!
Uru achim b'lev sameach
(Repeat three times)

Uru achim, uru achim!
B'lev sameach