Letra de Dancing
1.Opowiem Wam jak chcia³am byæPrzerysowan¹ proz¹ dniaZ wierszem na dancing pój?æ i mócZakochaæ siê w nimChcê by by³ bia³y tak jak jaPisany sercem o czwartej dwieCisz¹ i krzykiem móg³by byæW nim w³a?nie chcê? zapomnieæ siê,tak bez pamiêci - kochaæ chcê!2.Nauczy mnie dzi? oszukaæ wstydPowiedzieæ prawdê k³ami¹c wrêczBez walki walczyæ naucz mniePokochaæ Ciebie?Zdradzimy sobie ka¿d¹ my?lPowiemy wszystko milcz¹c wrêczOddamy s³owom - to co ichNie s³ysz¹c zobaczymy d?wiêkBêdziemy tañczyæ - stoj¹cCierpliwie czekaæ chcia³abymGdzie? na dancingu w k¹cie staæI nie szukaj¹c znale?æ goPoznaæ nie znaj¹c, poczuæ, ¿eTo w³a?nie on - mój bia³y wiersz