Letra de Bubblegum Gun
You're lying, you're lying, you're lying oh no

You're tired, you're trying, you're tired of me oh (oh oh oh)

Let goYou're lying, you're lying, you're lying oh no

You're tired, you're trying, you're tired of me oh (oh oh oh)

Let goTake back, take back the supersonic

Take back, take back the super oh (oh oh oh)

And let go (let go)

Take back, take back the sub-atomic

Take back, take back the super oh (oh oh oh)

And let goOn your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??You're lying, you're lying, you're lying oh no

You're tired, you're trying, you're tired of me oh (oh oh oh)

Let goYou're lying, you're lying, you're lying oh no

You're tired, you're trying, you're tired of me oh (oh oh oh)

Let goTake back, take back the supersonic

Take back, look back you see you never (oh oh oh)

Were let go (let go)

Take back, look back to see you never

Take back, look back to see you take it (oh oh oh)

Back, let goOn your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubblegum gun

One more trouble ??

On your bubble (gum gun)

One more trouble (??)

On your bubble (gum gun)

One more trouble (??)