Gfauni Ängle Letra

Excelsis

Tales Of Tell

Letra de Gfauni Ängle
Gfauni Ängle si uberall
Irgenwo ir Luft
Du muesch bliebe wenn Dunkelheit chunnt
Das isch ds Wort vom Blinge