Letra de
áéåí åáìéìä
àðé áîöá àéåí,
îçëä ìê ìîòìä,
ðøãí áìé ìéùåï.

àú ìà îèìôðú,
àú ìà îâìä øöåï
ìäáéà ìé úåòìú,
ìîðåò àñåï.

ôæîåï:
ìà øöéú ìáåà àúîåì,
àîøú ùéù ìê òðééðéí.
æä ùàú ôåâòú áé
æä öòø áòìé çééí.

ãô÷úé áãìú,
òðéú ùàú ìà ðîöàú.
àú áèç æåëøú,
÷áòðå ìñøè.

éìãä îñåãøú,
òùéú ùéäéä ìê èåá.
éù ãáù áëååøú,
åéù ìê àú éò÷á.

ôæîåï:
ëîä æîï àôùø ìçìåí
åìà ìâòú ø÷ ìøàåú.
äîöôåï ùìê ù÷è,
ùìé äåìê îëåú.

ôæîåï:
ìà øöéú ìáåà àúîåì...

áéåí åáìéìä
àðé áîöá àéåí,
îçëä ìê ìîòìä,
ðøãí áìé ìéùåï.

àú ìà îèìôðú,
àú ìà îâìä øöåï
ìäáéà ìé úåòìú,
ìîðåò àñåï.