Shikaku Maru Ten Letra

Can

Otras Canciones

Letra de Shikaku Maru Ten
Shikaku maru ten, shikaku maru ten,
Shikaku maru ten, shikaku maru ten,
Shikaku maru ten, shikaku maru ten,
Shikaku maru ten, shikaku maru ten.

Are you, are you, are you, are you in the street,
Are you, are you, are you, are you, are you, are you?

Shikaku maru ten, shikaku maru ten,
Shikaku maru ten, shikaku maru ten,
Shikaku maru ten, shikaku maru ten.