Economical Animal Letra

Aural Vampire

Otras Canciones

Letra de Economical Animal
iwabankodo kuninaita aneko no yo wakari aerumo no jichanaishi
hey Mr. Animal kino o no seika futo shitaseiku yayuoshi wo kikasete
awayakitto itsumonotogi sore karahinto dashite
koroshite senidoku seshite tsukoniyo domanume wo ronikaketate de zuko
hiakusokui hotondoreigi shisen no saki ni kemodo michimo naishi
mashin no sta love-henore jisunsu rikaini tondajosho
tadakoko koko ni kaerebaii hoshin de kirebaii
kahi no kakenai de ii sairo dakemita iyo
anata no hora nnn
itsu kawa dare de bonemuru yo
tai shimete kakugo kimete kata kara kite kimasu
aitemite chan suomite katsu made to kotaimasho

riaru fuaito no kakugende panku suni katereba
ningena narisuto kara saiko hyo
hey Mr. Animal ashitahen no tenbo risonori zumo yasu jiokikasete
itsu ka kitto zonzai do riyasei no jibun ninaruyo
mata koko koko ni kaerebaii hoshin de kirebaii
kahi no kakenai de ii sairo dakemita iyo
anata no hora nnn
itsu kawa dare de bonemuru yo
tai shimete kakugo kimete kata kara koite kimasu
aitemite chan suomite katsu made to kotaimasho