Seniai Buvau Letra

Alvarinis

?alvarinis

Letra de Seniai Buvau
Seniai buvau, seniai buvau pas tëvulá kiemi
Jau uþaugo tie takeliai þaliaisiais þolynëliais
Að tuos þalius þolynëlius dalgela kirsiu
O að del ta pas tevutá kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas matulá kiemi
Jau uþaugo tie takeliai baltaisiais dobilëliais
Að tuos baltus dobilëlius po kojeli minsiu
O að del ta pas motulá kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas brolalá kiemi
Jau uþaugo tie takeliais pilkaisiais akmeneliais
Að tuos pilkus akmenelius su renkalem rinksiu
O að del ta pas brolalá kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas sesulá kiemi
Jau uþaugo tie ktakeliai þaliojom rûtytalam
Að tas þalias rûtytëlas rankelëm iðskirsiu
Tai að del ta pas sesutá kemelin nuveisiu