Alaus Alaus Letra

Alvarinis

?alvarinis

Letra de Alaus Alaus
Alaus, alaus
Duos Dievas daugiau
Nors vakar per dienà
Alum lijo
Alum lijo
Apyniais snigo
Tekëjo upeliai
Brang vynelio
Jûs baratës
Rokuojatës
Kai niekas nemato
Buèiuojatës
Jûs barkitës
Rokuokitës
Kai mes iðvaþiuosim
Þinokitës