Letra de Nie Ma Nic
Nadziei brama strzaskana w py³
Znów d³onie splecione w modlitwê,
Co pomóc ma
W oczach mych woda
We w³osach ogieñ
Œwiata kres - miêdzy mn¹ a nim
nie ma nic