Letra de Kolejny Rozdzia³
Przemieniona w s³owa prawda i fa³sz
Wplata siê w moj¹ opowieœæ,
Której sens rozumiem tylko ja
Koñczy siê moja gra
Cicho pryska czar
Zamknê pod powiekami ogieñ
Zacznê pisaæ kolejny rozdzia³
Nieprawdziwych wyznañ natchniony g³os
K³adzie siê na moich ustach
Chocia¿ nie tego chcê
Z ka¿d¹ now¹ chwil¹ oddalam siê
P³yn¹c rw¹cym potokiem s³ów
Chcê napisaæ kolejny rozdzia³