Artrosis

Nieprawdziwa Historia Cz. II
Znów brnê w ten sen D³ugo jeszcze w nim zostanê Z³ama³am ciszê tysi¹cem srebrnych kropli W ob³okach tañczê Zza wzgórza wstaje têcza Kolory pragnieñ zespala w jedno Dla ciebie ja Dla mnie ty A dla nas wiecznoœæ From Letras Mania