Altoriu Seseliai

Aš Taip Laukiu (Akustinis)
Nulingavo, Nusineðë Saul� Tolimi Vaivoriniai Miðkai. Krinta lapai - Pagelt�, Numir� Laiðkai. Krinta, Krinta Kaip grumstai Ant karsto. Ðirdá varsto Kraupus graudulys. Stoviu að Kaip Èiurlionio Legend� Ðaulys. Po mirgiuoju Þvaigþdyn� ðalmu Tiesia toliams Letras de cancionesRankas Obelis - Iðsiilgus, Nuoga, Á mane panaði Laukimu. Að taip laukiu. Taip laukiu Ateinant Kaþko, Ligi galo Atvër�s duris, Tuðtuma. Nykuma. Nors uþklyst� Vagis Bent kuris. Kaip ilga, Kaip ilga Vieniða Ir vëjuota Naktis. Uþu lango Galanda - - Gal man? - Savo dalgá Mirtis. Þiba, spindi Viena Kelrodëlë Þvaigþdë - Tolimoji Klajûno viltis. Að taip laukiu, Taip laukiu, Atvër�s duris From Letras Mania