Maniac Butcher

Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkch Neobvyklých Lze Docíliti
Mým pøáním z nejvìtších Vidìti všech do jednoho Nepøátel Svých i sokch úhlavních I všecku lzu nejnižší V krvi jejich vlastní Po krk se brodící Ve smrtelné køeèi O milost Mì prosící Jejich náøku nebude vyslyšeno Života žádného nebude ušetøeno Pøekroèit smrti práh všem umožním Svj život nekoneèným uèiním !! From Letras Mania