Neil Diamond

Havah Nagilah
Havah nagilah, Havah nagilah Havah nagilah v'nismchah Havah nagilah, Havah nagilah Havah nagilah v'nismchah Havah n ran' nah Havah nran' nah Havah n'ran' nah v'nismcha Havah n ran' nah Havah nran' nah Havah n'ran' nah v'nismcha Uru, Uru achim Uru achim B'lev sameiach Uru achim b'lev sameiach Uru achim B'lev sameiach Uru achim b'lev sameiach Uru achim! Uru achim! B'lev sa meiach From Letras Mania